Bijlage

Belanghouders Nijestee

Onze bewoners zijn onze voornaamste belanghouders. Een aantal overlegsituaties is geformaliseerd, zoals het overleg met de huurderverenigingen/Participatieraad en bewonerscommissies. Daarnaast bestaat ons netwerk uit diverse samenwerkingspartners met wie we – afhankelijk van de actualiteit - in meerdere of mindere mate overleg voeren. 

En natuurlijk komen we veelvuldig met diverse bewoners(groepen) in aanraking via informeel contact in het dagelijks werk. Ook zoeken we op een laagdrempelige, informele manier contact met iedereen die belang of belangstelling heeft voor ons doen en laten. We worden bijvoorbeeld met regelmaat benaderd door collega-corporaties uit het land om kennis uit te wisselen over diverse zaken. Door deze kennisuitwisseling hopen we bij te dragen aan het imago van de corporatiesector als geheel. 

Hieronder onze voornaamste lokale belanghouders op een rij:

Bewoners

Participatieraad
Huurdervereniging Kostverloren
Straat- en flatcommissies
Klantgroepen in woningprojecten (bijv. Schots en Scheef, GIGA
Ouderenraad/SOOG
Groninger Studentenbond
Allochtone organisaties (Jasmijn, BRASA, Stichting Residentie Buitenzorg)
Carex (tijdelijke bewoning)
Verenigingen van Eigenaren (waar Nijestee huurwoningen beheert)

Zorg- en welzijnspartijen

Het Kopland (maatschappelijke opvang)
Elker (jeugdzorg)
MJD (kwetsbare groepen, jongeren en minderheden, opbouwwerk, sociale activering, vrijwilligerswerk)
Werkpro Groningen (op weg naar werk)
VSCG (Vereniging Speeltuin Centrale Groningen)
NOVO (verstandelijk gehandicapten)
Hulpverleningsdienst (openbare gezondheid en (brand)veiligheid)
Dignis/ Lentis (zorg voor ouderen)
Thuiszorg Groningen
Promens Care (verstandelijk gehandicapten)
De Zijlen (verstandelijk gehandicapten)
's Heeren Loo Zorggroep (verstandelijk gehandicapten)
Leger des Heils (opvang daklozen)
Gooregt (verpleging, verzorging)
Humanitas (o.a. jeugdzorg, thuiszorg, daklozen, ouderenzorg)
Zorgkantoor Groningen (uitvoering AWBZ)
OGGz (geestelijke zorg/ complexe problematiek)
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Terwille (verslavingszorg)
Van Mesdag Kliniek (forensisch psychiatrisch centrum)
COA (opvang asielzoekers)
NOMAS (minderjarige asielzoekers)
Bureau Woonkans (woonbegeleiding)
Meldpunten Overlast & Zorg (gemeente, hulpverlening en collega-corporaties)
Stichting Exodus (opvang ex-gedetineerden)
Politie (wijkniveau, recherche & KLPD)
Justitie
ZINN
Zorggroep Groningen
TSN Thuiszorg
MEE Groningen
Noorderbrug
Koninklijke Kentalis (spraak- en taalproblemen)
De Noorderbrug (lichamelijke en verstandelijke beperking)
Fokus (24 uurs zorg lichamelijke beperking)

Lagere overheden en corporaties

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen
Gemeenteraadsfracties politieke partijen
Stad Groninger en regionale corporaties
Diensten gemeente Groningen
Provincie/College van Gedeputeerde Staten
Urgentiecommissie Groningen
Groningse Kredietbank (schuldhulpverlening)
WIJ-teams (Gemeente, hulpverleningsinstellingen, opbouwwerk)

Onderwijsinstellingen

Regionale Opleidings Centra (Noorderpoort, Alfa-college)
Diverse Vensterscholen (brede scholen basisonderwijs)
Rijksuniversiteit Groningen
Hanzehogeschool
Economisch netwerk (afstemming middelbaar beroepsonderwijs op arbeidsmarkt)
WA van Lieflandschool (speciaal onderwijs)
IMC Weekendschool

Energie

Energieconvenant Groningen (Provincie/Gemeente/Nutsbedrijven)
WarmteStad (Gemeente, Waterbedrijf, collega-corporaties en eigenaren vastgoed)
Grunneger Power (lokale energiecoöperatie)