Kengetallen

Kengetallen

Kengetallen      
       
  2017 2016  
Gegevens woningbezit:      
       
Aantal woningen 1 januari 12.997 13.225  
- aantal opgeleverd 575 6  
- aantal verkocht ‑104 ‑133  
- aantal gesloopt ‑69 ‑77  
- samenvoeging ‑1 0  
- overheveling andere categorie 0 ‑24  
       
Aantal woningen 31 december 13.398 12.997  
       
- verhuureenheden maatschappelijk vastgoed (MOG-wonen) 451 451  
- verhuureenheden maatschappelijk vastgoed (MOG-geen wonen) 63 57  
- bedrijfsonroerend goed (BOG) 57 63  
- parkeerplaatsen/garages 1.269 1.217  
- overig (bergruimtes) 369 375  
- eigen kantoren 2 2  
       
Aantal verhuureenheden per 31 december 15.609 15.162  
       
Prijs-kwaliteitsverhouding:      
- gemiddelde netto huurprijs per verhuureenheid 484 488  
per maand      
       
Het verhuren van woningen:      
- huurderving (leegstand + oninbaar) in % jaarhuur 1,12 1,03  
       
Financiële continuïteit (actuele waarde)      
- solvabiliteit (%) 67,2 65,9  
- liquiditeit (current ratio %) 22,8 33,7  
- rentabiliteit eigen vermogen (%) 7,2 18,6  
- rentabiliteit vreemd vermogen (%) 3,4 3,6  
- rentabiliteit totaal vermogen (%) 5,9 13,4  
       
Balans en Winst- en verliesrekening (actuele waarde)      
- eigen vermogen per woning 70.006 67.705  
- resultaat per woning 5.049 12.583  
- resultaat per woning (excl. Waardeverandering) 298 921  
       
Personeelsbezetting:      
- aantal Fte’s (fulltime-equivalent) ultimo boekjaar 170,8 158,3  
- werkelijk aantal personeelsleden ultimo boekjaar 188 175