Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

Aan het resultaat van de stichting mag statutair geen andere bestemming worden gegeven dan het doel van de stichting. Nijestee stelt tot doel om uitsluitend op het gebied van huisvesting bezig te zijn.

DAEB en niet-DAEB openingsbalans

In de regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting artikel 15 lid 6 is opgenomen dat bij de jaarrekening over het verslagjaar 2017 de op de eindbalans van dat jaar gebaseerde beginbalansen voor het jaar 2018 worden gevoegd, waarbij onderscheid wordt aangebracht tussen de activa en passiva die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de diensten van algemeen economisch belang en de overige activa en passiva.

Openingsbalans DAEB

Activa  1/jan/18      1/jan/17  
(in duizenden euro's)          
VASTE ACTIVA          
           
Vastgoedbeleggingen          
DAEB vastgoed in exploitatie 1.230.438     1.154.473  
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0     0  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 9.075     30.009  
    1.239.513     1.184.482
           
Materiele vaste activa          
Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 12.094     12.203  
    12.094     12.203
Financiële vaste activa          
Deelnemingen 0     0  
Latente belastingvordering (en) 0     0  
Interne lening 33.000     50.000  
Netto vermogenswaarde Niet-DAEB 64.489     54.062  
Overige vorderingen 3.965     3.727  
    101.454     107.789
           
Som der vaste activa   1.353.061     1.304.474
           
VLOTTENDE ACTIVA          
           
Voorraden          
Vastgoed bestemd voor de verkoop 3.133     0  
Overige voorraden 246     221  
    3.379     221
Vorderingen          
Huurdebiteuren 718     769  
Overheid 67     13  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 115     77  
Overige vorderingen 213     88  
Overlopende activa 3.795     753  
    4.908     1.700
Liquide middelen   2.085     1.520
           
Som der vlottende activa   10.372     3.441
           
Totaal activa   1.363.433     1.307.915

Passiva  1/jan/18      1/jan/17  
(in duizenden euro's)          
           
Eigen Vermogen          
Herwaarderingsreserves 833.279     673.539  
Overige reserves 37.012     56.950  
Resultaat boekjaar 67.649     149.475  
Totaal eigen vermogen   937.940     879.964
           
Voorzieningen          
Voorziening onrend. invest en herstructureringen 3.627     6.700  
Voorziening latente belastingverplichtingen 2.104     0  
Totaal voorzieningen   5.731     6.700
           
Langlopende schulden          
Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 365.763     381.652  
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 0     0  
Overige schulden 388     4.670  
Totaal langlopende schulden   366.151     386.322
           
Kortlopende schulden          
Schulden aan overheid 41     0  
Schulden aan kredietinstellingen 31.540     12.148  
Schulden aan leveranciers 7.779     7.790  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.486     3.784  
Schulden ter zake pensioenen 0     0  
Overige schulden 404     385  
Overlopende passiva 10.361     10.822  
Totaal kortlopende schulden   53.611     34.929
           
Totaal passiva   1.363.433     1.307.915

Openingsbalans niet-DAEB

Activa  1/jan/18      1/jan/17  
(in duizenden euro's)          
VASTE ACTIVA          
           
Vastgoedbeleggingen          
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 112.741     113.689  
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 13.956     13.322  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0     0  
    126.697     127.011
           
Materiele vaste activa          
Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 0     0  
    0     0
Financiële vaste activa          
Deelnemingen 1     1  
Latente belastingvordering (en) 0     0  
Interne lening 0     0  
Netto vermogenswaarde Niet-DAEB (in verbindingen) 0     0  
Overige vorderingen 160     349  
    161     350
           
Som der vaste activa   126.858     127.361
           
VLOTTENDE ACTIVA          
           
Voorraden          
Vastgoed bestemd voor de verkoop 538     576  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 1.460     3.873  
Overige voorraden 0     0  
    1.998     4.449
Vorderingen          
Huurdebiteuren 25     25  
Overheid 0     0  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0     0  
Overige vorderingen 0     25  
Overlopende activa 0     0  
Vorderingen op de DAEB-tak 0     0  
    25     50
Liquide middelen   0     0
           
Som der vlottende activa   2.023     4.499
           
Totaal activa   128.881     131.860

Passiva  1/jan/18      1/jan/17  
(in duizenden euro's)          
           
Eigen Vermogen          
Herwaarderingsreserves (*) 28.924     13.375  
Overige reserves 20.283     26.615  
Resultaat boekjaar 15.282     14.072  
Totaal eigen vermogen   64.489     54.062
           
Voorzieningen          
Voorziening onrend. invest en herstructureringen 0     0  
Voorziening latente belastingverplichtingen 0     0  
Totaal voorzieningen   0     0
           
Langlopende schulden          
Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 12.998     13.850  
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 13.631     13.115  
Overige schulden 3.911     0  
Interne lening 33.000     50.000  
Totaal langlopende schulden   63.540     76.965
           
Kortlopende schulden          
Schulden aan overheid 0     0  
Schulden aan kredietinstellingen 852     833  
Schulden aan leveranciers 0     0  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0     0  
Schulden ter zake pensioenen 0     0  
Overige schulden 0     0  
Overlopende passiva 0     0  
Schulden aan DAEB-tak 0     0  
Totaal kortlopende schulden   852     833
           
Totaal passiva   128.881     131.860

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Nijestee

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Nijestee te Groningen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nijestee op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

 1. de balans per 31 december 2017;
 2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nijestee zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 •  bestuursverslag;
 •  overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 •  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 •  alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.

Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 20 april 2018

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

 


w.g. W.M. Jacobs RA