Samen wonen in de buurt

6.1 Wijkvernieuwing 3.0

Goed en plezierig wonen begint met het huis, maar daar houdt het niet mee op. Het gaat ook om de straat en de buurt. Samen met de gemeente en bewoners letten we erop dat de buurt op orde is, dat het prettig wonen is. In 2015 maakten we met de gemeente en de andere corporaties afspraken om goed in Groningen te kunnen (blijven) wonen. We zetten onze handtekening onder het Kader voor de Prestatieafspraken, dat loopt van 2016 tot 2020. We formuleerden algemene ambities, onder andere op het gebied van leefbaarheid en woonomgeving:
•    We willen verzorgde en vitale wijken, waar mensen met plezier wonen en zich om hun woonomgeving bekommeren. 
•    We reserveren ieder jaar geld om dat in overleg met huurders te besteden aan zaken die zij belangrijk vinden. 
•    Bewoners, organisaties of ondernemers met nieuwe ideeën geven we de ruimte. 

De gemeente geeft prioriteit aan de aanpak van vier wijken: Selwerd, De Wijert, Beijum en De Hoogte/Indische buurt. Wij sluiten hierop aan in de wijken waar we bezit hebben (Selwerd, De Wijert en Beijum). Voor De Hoogte/Indische buurt leverden we in 2017 de projectleider die samen met bewoners, de gemeente en de corporaties een plan maakt voor de buurt. Vooral in Selwerd hebben we een belang. We verhuren daar een reeks portiek-etagewoningen die aan verbetering of vernieuwing toe zijn. Een aantal complexen is ondertussen verbeterd, die woningen zijn ook energiezuinig gemaakt en kunnen weer jaren mee. In 2017 bereidden we een plan voor om te zien wat de toekomst is van de overige blokken. In 2018 gaan we met bewoners hierover in overleg.

In De Wijert hebben we bijna al onze woningen verbeterd, maar we zitten wel om tafel met diverse partijen. In die wijk is door de gemeente veel energie gestoken om de bewoners bij hun buurt te betrekken, dat leverde een serie aan concrete ideeën op. Op die plannen sluiten we als Nijestee aan. Ook in Beijum hebben we geen grootscheepse verbeter- of vernieuwingsplannen. In die wijk bekijken we vooral wat we aan leefbaarheid voor de zittende huurders kunnen betekenen. Daarnaast hebben we een aantal wijken waar we relatief veel huurwoningen beheren, zoals de Oosterparkwijk of Kostverloren. Voor dat soort wijken ontwikkelen we een eigen visie en aanpak.

In de begroting 2017 reserveerden we € 760.000 voor leefbaarheid in straten en buurten. De Woningwet bepaalt dat het geld rechtstreeks aan onze huurders of onze woningen ten goede moet komen. We benoemden van tevoren een paar specifieke projecten. Daarnaast willen we ruimte in het budget houden zodat we in kunnen spelen op actuele vragen en ideeën van bewoners. In 2017 besteedden we in totaal € 853.000 aan leefbaarheid in straten en buurten.

6.2 Een nette en veilige omgeving

Bewoners weten als beste wat er speelt in hun straat of portiek. Ieder jaar reserveren we geld om de omgeving een beetje mooier of veiliger te maken als huurders daar om vragen. We beschrijven een aantal voorbeelden van acties die we in 2017 op verzoek van bewoners ondernamen. 

Veilig wonen in de binnenstad

In het verleden is een aantal trapopgangen aan de Tuinstraat en Mussengang door ons afgesloten en voorzien van een intercominstallatie. Dit om de overlast van dealers en junks te voorkomen en daarmee het gevoel van veiligheid bij de bewoners terug te brengen. Een aantal bewoners was destijds hier op tegen met als gevolg dat deze niet zijn afgesloten. Na verhuizing kwam alsnog het verzoek van de nieuwe bewoners om de opgang af te sluiten. Dit is afgelopen jaar gerealiseerd. De kosten bedroegen € 10.350. 

Samen met de gemeente aan de slag in de Godekenheerd

Beijum is een van de vier wijken waar de gemeente prioriteit aan geeft om de leefbaarheid te vergroten. De straten in deze wijk in het noordoosten van de stad heten ‘heerden’. In Beijum trekken de gemeente, de corporaties en het WIJ-team samen op in de zogenaamde ‘Heerdenaanpak’. Per heerd gaan we in gesprek met bewoners om er achter te komen hoe zij hun directe woonomgeving beoordelen. En we vragen wat ze graag verbeterd of veranderd zouden zien. Bij de Godekenheerd was het gevoel van veiligheid ver te zoeken en liet de leefbaarheid te wensen over. 

Op verzoek van bewoners ondernamen we een aantal acties, waaronder het afsluiten van portieken, plaatsing van nieuwe postkasten, elektronische toegang via automatische deuropeners, installatie van een videofoon en plaatsing van een lange groene erfafscheiding. Om het af te maken lieten we alle portieken en balustrades reinigen. De eerste reacties waren heel positief. Om het gevoel van veiligheid nog verder te vergroten gaan we begin 2018 de verlichting in de opgangen vervangen voor LED. Het project is in samenwerking en op basis van cofinanciering met de gemeente (50%/50%) uitgevoerd. De investering bedroeg € 70.000 (exclusief erfafscheiding). 

Meer eigen terrein voor de Radesingel

Bij het complex aan de Radesingel 27 hadden bewoners al jaren veel last van junks en zwervers die bij de gemeenschappelijke bergingen zaten en er zelfs sliepen. Daarnaast werd door de vrije toegang het parkeerterrein achter het complex onrechtmatig gebruikt door forenzen. Om beide problemen op te lossen voorzagen we de authentieke gietijzeren deuren van ondergrondse automatische besturing. Daarnaast deelden we het parkeerterrein opnieuw in waardoor er zeven nieuwe parkeerplaatsen ontstonden. De plekken zijn verhuurd aan onze bewoners. Sinds de oplevering zijn er geen klachten meer bij ons binnengekomen. Totale investering: € 14.850.

De Boog aan de Siersteenlaan

Vinkhuizen had het afgelopen jaar veel te maken met woninginbraken, insluipingen in woongebouwen en diefstal van e-bikes. Dergelijke klachten kwam ook veelvuldig bij ons binnen van oudere bewoners aan De Boog in Vinkhuizen, vier seniorencomplexen in De Held. Om het gevoel van veiligheid bij onze bewoners te vergroten is de intercom vervangen voor een videofoon. Op deze manier kunnen de bewoners vanuit hun woning zien wie er beneden bij de entree staat en weloverwogen de keuze maken om al dan niet de deur te openen. Totale kosten van dit project: € 40.000. 

6.3 Samen zorgen voor een bloeiende buurt

We willen graag dat buren elkaar kennen, daarom stimuleren we ontmoetingen. Zo stellen we ieder jaar € 15.000 beschikbaar voor aanvragen van bewoners die samen met de buren hun buurtje groener willen maken. In 2017 ontvingen we uit zestien straten aanvragen voor het project ‘Buurt in Bloei’. Daarvan zijn er veertien daadwerkelijk gerealiseerd. Vaak komt een bewoner met een idee bij ons, bijvoorbeeld om een bloembak op een binnenterrein te plaatsen. We vragen dan om meerdere mensen bij het idee te betrekken, zodat de planten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Wij helpen vaak bij de start en geven wanneer dat nodig is advies over begroeiing. Als de planten of bloemen er staan, zorgen de bewoners zelf voor het onderhoud. 

In het afgelopen jaar was deze aanpak vooral een succes in Bleekveld, een complex in de binnenstad boven een parkeergarage. Het binnenterrein was wat stenig, en hier en daar waren tuinen verwaarloosd. Een klein groepje bewoners besloot om hun buren te helpen bij het onderhoud van de tuin. Toen anderen dat zagen ontstond er een sneeuwbaleffect. De bewoners gingen op maar liefst tien verschillende plekken aan de slag. De boel is opgevrolijkt met bloembakken, vaste planten en bankjes. Hier en daar werden handen geschud ter kennismaking. Er waren zelfs buren bij die zich pas na zeven jaar aan elkaar voorstelden. Nijestee stelde wat bonnen ter beschikking, de bewoners deden de rest.

6.4 Tegengaan van ongewenst gebruik woningen

Er bestaan wachttijden voordat iemand in een sociale huurwoning terecht kan. Daarom willen we dat de woningen daadwerkelijk bewoond worden en veilig worden gebruikt. Ieder jaar krijgen we meldingen binnen over hennepplantages of handel in harddrugs. Samen met de gemeenten en de politie treden we daar tegen op. Sinds 2016 voert de gemeente het zogenaamde Damoclesbeleid uit: bij overtreding van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om een woning te sluiten en zo de openbare orde te herstellen. De sluiting geldt voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld een aantal maanden. Dit betekent dat niemand in deze periode de woning mag betreden. Nijestee kan de woning ook niet aan iemand anders verhuren. 

We hebben als corporaties in de stad Groningen afspraken gemaakt met de burgemeester. Er wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Bij softdrugs, bijvoorbeeld hennepplantages, wordt de woning niet gesloten als de huurder de overeenkomst heeft opgezegd en is vertrokken. Wij mogen dan de woning weer verhuren aan een gescreende woningzoekende. De burgemeester sluit de woning wel als het gaat om harddrugs. Maar als de huurder de overeenkomst heeft opgezegd, kunnen we om opheffing van de sluiting vragen. De woning kan daarna weer verhuurd worden. 

In 2017 kregen we vijftien keer te maken met een mogelijke sluiting door de wet Damocles. In zeven gevallen is de woning bij nader inzien niet gesloten en volstond een waarschuwing. Een woning is gesloten voor een jaar, twee woningen voor zes maanden, drie woningen voor drie maanden en een woning moet nog gesloten worden. We vroegen voor een woning opheffing van de sluiting en hebben die gekregen.

Aantal hennepplantages en Damoclesbeleid 2012-2017

We bestrijden ook illegale onderhuur: ieder signaal van onrechtmatige bewoning pakken we op en vertalen we in actie. In 2017 voerden we geen juridische procedures tegen bewoners die hun woning illegaal onderverhuurden. We controleerden wel maandelijks op internet of woningen van Nijestee te huur werden aangeboden via bijvoorbeeld Airbnb of Kamernet. In het afgelopen jaar was dat drie keer het geval. Deze bewoners schreven we aan met de mededeling dat onderverhuur zonder onze schriftelijke toestemming niet is toegestaan. Alle advertenties zijn van de websites verwijderd.

6.5 Zorg voor kwetsbare personen

In 2017 besteedden we veel tijd en aandacht aan de samenwerking met de verschillende WIJ-teams in de stad. Deze teams zijn de eerste vraagbaak van mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. In geval van huurachterstand of andere vlakken die met wonen te maken hebben werken we nauw samen. Daarnaast is het zo dat er steeds meer kwetsbare personen of mensen met verward gedrag in onze woningen komen te wonen. Vanwege verandering in de landelijke regelgeving wonen deze mensen langer en vaker zelfstandig, met hulp op afroep en aan huis. De WIJ-teams zijn dan onze samenwerkingspartner om te zien hoe we de situatie in straten en buurten zo prettig mogelijk houden. Onze ervaring was dat niet alle teams dezelfde aanpak of werkwijze hebben. Daarom zochten we contact om te bespreken hoe de samenwerking optimaal kon verlopen in het belang van onze huurders. Het resultaat is dat we betere afspraken hebben gemaakt en dat de lijnen kort zijn.

6.6 Anders samenwerken voor een veilige plek voor jongeren

Namens de Groningse corporaties traden we de laatste jaren op als adviseur voor Campus Diep, een samenwerkingsverband van acht maatschappelijke organisaties in de stad. Het platform biedt begeleide woon-, leer- en werktrajecten voor jongeren en jongvolwassenen. Campus Diep richt zich op mensen tussen de 16 en 27 jaar in de stad en de provincie Groningen.

In 2017 hield Campus Diep een evaluatie over de werkwijze van het samenwerkingsverband. Er kwamen signalen dat de manier waarop de samenwerking was georganiseerd niet meer aansloot op vragen vanuit het werkveld, de jongeren en de gemeenten. Besloten is om de samenwerking opnieuw vorm te geven onder een andere naam. De corporaties nemen niet meer actief deel aan het nieuwe platform. De maatschappelijke organisaties kunnen wel blijven rekenen op onze medewerking als op basis van relevante thema's een beroep gedaan wordt op de stadse corporaties.